ตรางสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาเปิดให้นักศึกษาสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (English Exit Exam)
โดยจะเปิดให้สอบ รอบวันปกติ (พุธ ศุกร์) ไม่ต่ำกว่า 10 คน ต่อรอบ และ รอบ วันเสาร์ (บางสัปดาห์) ไม่ต่ำกว่า 25 คน ในทุกรอบสอบ

1. นักศึกษาต้องแต่งกาย ถูกต้องตามระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
2. นักศึกษาต้องมาถึงห้องสอบ ก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพื่อฟังอธิบายการทำข้อสอบ
3. นักศึกษาที่ มาสาย 15 นาที หลังเริ่มการสอบจะ ไม่มีสิทธิ์สอบ
4. นักศึกษาต้องแสดง บัตรประจำตัวนักศึกษา ก่อนเข้าห้องสอบ กรณี ไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้ใช้บัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้โดยมี รูปถ่ายหน้าตรงมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนชัดเจน
5. นักศึกษาที่สอบ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ต้องเสียค่าใช้จ่าย 100 บาท ต่อการสอบ 1 ครั้ง โดยนักศึกษาต้องขอ ใบคำร้องขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ที่ศูนย์ภาษาฯ และชำระจ่ายเงินที่ ฝ่ายการเงิน ของมหาวิทยาลัย แล้วแสดง ใบเสร็จรับเงิน ก่อนเข้าห้องสอบ โดย ชื่อผู้จ่ายเงินต้อง เป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้สมัครสอบ
6. นักศึกษา ไม่ได้รับอนุญาต ให้นำสิ่งของหรืออุปกรณ์ใดเข้าห้องสอบ ยกเว้น บัตรประจำตัวนักศึกษา
7. หากนักศึกษาสมัครสอบไว้ แต่ไม่มาสอบ จะนับรวม จำนวนครั้งในการสมัครสอบ และจะอนุญาตให้สมัครสอบครั้งต่อไป หลังจาก 30 วัน นับจากวันจัดสอบในรอบที่สมัคร
8. ผู้ที่มีพฤติกรรม ส่อไปในทางทุจริต ในการสอบจะ ไม่ได้คะแนน ในการสอบในรอบนั้น ๆ และ ถูกคาดโทษ และส่งชื่อให้ประธานสาขาวิซาที่นักศึกษาสังกัด และจะอนุญาตให้สมัครสอบ
ครั้งต่อไปหลังจาก 30 วัน นับจากวันที่ทุจริต หากทุจริตครั้งที่ 2 นักศึกษาจะต้องเข้าโปรแกรมปรับพฤติกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ก่อน จึงได้รับการพิจารณาให้สมัครสอบครั้ง ต่อไปได้
9. แสดงผลคัดกรองผ่านแบบประเมินความเสี่ยงต่อการมีโอกาสติดเชี้อและเผยแพร่โรคตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ภายใน 3 วัน ก่อนสอบ และ ผลตรวจ ATK (ในกรณีที่มีความเสื่ยง) อายุไม่เกิน 24 ชั่วโมง
แสดงกรรมการคุมสอบในวันสอบ หากไม่ตรงตามข้อกำหนด ไม่ให้เข้าสอบ
10.หากผู้สมัครสอบ ติด Covid ให้แจ้งผ่าน Line OA ของศูนย์ภาษาฯ ก่อนเวลาสอบ
11.หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถมาสอบได้ทันเวลา ให้แจ้งที่ Line OA ของศูนย์ภาษาฯ ก่อนเวลาสอบ โดยส่งหลักฐานยื่นยัน ทางศูนย์ภาษาฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณี

คำถามที่พบบ่อย (Q&A) ในการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

การลงทะเบียนสอบ

Inbox ไลน์ OA ของศูนย์ภาษาฯ เพื่อขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเวลาทำการ
โดยแจ้ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมู่เรียน ให้กับเจ้าหน้าที่

การสอบ 2 ครั้งแรก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ การเข้าสอบ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ครั้งละ 100 บาท
โดยนักศึกษาต้องขอใบคำร้องขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ที่สำนักงานศูนย์ภาษาฯ ชั้น 4 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
จากนั้น ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบที่ฝ่ายการเงิน ก่อนสอบ
และ ยื่นใบเสร็จรับเงินที่เป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้สมัครสอบ กับเจ้าหน้าที่คุมสอบ ก่อนเข้าห้องสอบ

นักศึกษาที่ขาดสอบจะสามารถลงทะเบียนสอบใหม่ได้หลังจากวันที่ขาดสอบ 30 วัน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอยกเลิกสอบ และส่ง ไลน์ OA ของศูนย์ภาษาฯ ก่อนวันสอบ 3 วันทำการ
โดยส่งบันทึกข้อความ เรียน หัวหน้าศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพื่อยกเลิกวัน เวลา สถานที่ ในการสอบที่ลงทะเบียน ทางศูนย์ภาษาฯ จะทำการยกเลิกเวลาตามที่ร้องขอ เมื่อทำการยกเลิกเรียบร้อย
นักศึกษาสามารถลงทะเบียน วัน เวลา สถานที่สอบ ใหม่ได้

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอยกเลิกสอบ และส่ง ไลน์ OA ของศูนย์ภาษาฯ ก่อนวันสอบ 3 วันทำการ
โดยส่งบันทึกข้อความ เรียน หัวหน้าศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพื่อยกเลิกวัน เวลา สถานที่ ในการสอบที่ลงทะเบียน ทางศูนย์ภาษาฯ จะทำการยกเลิกเวลาตามที่ร้องขอ เมื่อทำการยกเลิกเรียบร้อย
นักศึกษาสามารถลงทะเบียน วัน เวลา สถานที่สอบ ใหม่ได้

ติตต่อ ไลน์ OA ของศูนย์ภาษาฯ เพื่อขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเวลาทำการ
โดยแจ้ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมู่เรียน เดิม
และ แจ้ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมู่เรียน ใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่

ให้ทำบันทึกข้อความ และแนบหลักฐาน ส่งที่สำนักงานศูนย์ภาษาฯ หรือ ไลน์ OA ของศูนย์ภาษาฯ ก่อนวันสอบ 3 วันทำการ
หากเป็นกรณีด่วน ให้ไลน์แจ้งศูนย์ภาษาฯ ทราบก่อน แล้วส่งบันทึกข้อความตามมาทีหลังได้ ไม่เกิน 3 วันทำการ

กรณี ติด Covid หรือ เสี่ยงสูง ให้แจ้งก่อน 1 วัน ก่อนสอบ ให้ทำบันทึกข้อความ และแนบหลักฐาน ส่งมาที่ ไลน์ OA ของศูนย์ภาษาฯ
หากเป็นกรณีด่วน แจ้งศูนย์ภาษาฯ ทราบก่อน แล้วส่งบันทึกข้อความตามมาทีหลังได้ ไม่เกิน 3 วันทำการ
การสอบ

สอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะสอบผ่าน
- เกณฑ์คะแนน: 76-100 ได้ค่าระดับคะแนน PD ผ่านเยี่ยม
- เกณฑ์คะแนน: 60-75 ได้ค่าระดับคะแนน P ผ่าน
- เกณฑ์คะแนน: 0-59 ได้ค่าระดับคะแนน F ไม่ผ่าน (ต้องสอบใหม่)

วันพุธ : 09:00 - 11:00 น. 11:30-13:30 น. และ 14:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ : 09:00 - 11:00 น. 11:30-13:30 น. และ 14:00 - 16:00 น.

นักศึกษาควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพื่อทำ แบบประเมินความเสี่ยงต่อการมีโอกาสติดเชื้อและเผยแพร่เชื้อโรคตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (PUI) ที่นี่ และ รับฟังข้อชี้แจงในการสอบจากกรรมการคุมสอบ
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หากมาหลังเวลาเริ่มสอบสายเกิน 15 นาที และจะนับรอบที่ขาด เป็น 1 ครั้ง

นักศึกษาต้องสแกน QR Code ความเสี่ยงโควิด-19 (PUI) บริเวณหน้าห้องสอบ ถ่ายรูปหน้าจอ ว่าความเสี่ยงเป็น สีเขียว หรือ สีฟ้า ก่อนส่งผล
ถ้าผลตรวจเป็นสีฟ้า ต้อง แสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นลบ ที่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (3วัน) ก่อนเข้าสอบ

สามารถดูเกรดได้ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป

1) พูด ถาม บอก ลอกคำตอบ แสดงอานัตสัญญาณหรือกระทำใดๆ อันส่อแววไปในทางทุจริต
2) นำหนังสือ ตำรา เอกสาร เครื่องมือสื่อสาร และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบ
3) ใช้โปรแกรม หรือ เว็บไซต์ใน การแปลภาษา ในการสอบ

นับครั้งของการสอบ และ ปรับผลการสอบเป็น ไม่ผ่าน ถูกคาดโทษ และส่งชื่อให้ประธานสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด โดยจะอนุญาตให้สมัครสอบครั้งต่อไปได้ 30 วันหลังจากวันที่เกิดเหตุ
หากทุจริต ครั้งที่ 2 นักศึกษาจะต้องเข้าโปรแกรม ปรับพฤติกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ก่อน ถีงจะได้รับอนุญาตให้สมัครสอบครั้งต่อไปได้

เนื้อหาในข้อสอบประกอบด้วย
- ทักษะการฟัง (Listening) 20 ข้อ
- ทักษะการสนทนา (Conversation) 30 ข้อ
- ทักษะด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ ( Structure and Vocabulary) 30 ข้อ
- และทักษะการอ่าน (Reading) 20 ข้อ
รวม 100 ข้อ โดมีระยะเวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง

แจ้งเหตุจำเป็น ได้ที่ ไลน์ศูนย์ภาษาฯ ก่อนเริ่มเวลาสอบ ทางศูนย์ภาษาจะพิจารณาเป็นรายกรณี และต้องส่งหลักฐานเพื่อยืนยันข้อมูล
คะแนนคูปอง

คะแนนเพิ่มเติมนอกเหนือจากคะแนนสอบ สามารถได้จาก
- การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับศูนย์ภาษาฯ
- กิจกรรมภาษาอังกฤษที่คณะฯ ขอเทียบคะแนนคูปอง
โดยทุกการร่วมกิจกรรม 3 ชั่วโมง จะได้ 1 คะแนน

กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
1.เข้าร่วมโครงการ เพื่อศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษ ”การเรียนรู้ด้วยตัวเอง“ ที่ศูนย์ภาษาฯ
2.เข้าเรียน และ ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์ภาษาฯ หรือคณะฯ ที่เทียบคะแนนคูปอง

นักศึกษาสามารถใช้คะแนนคูปองได้ไม่เกิน ”20 คะแนน“

ใช้คะแนนคูปอง ในการสอบ หากการสอบนั้นคะแนนที่ได้ บวกคะแนนคูปองแล้วผ่าน จะได้คะแนน สูงสุด 60 คะแนน
หากคะแนนคูปองรวมกับคะแนนสอบแล้ว ไม่เกิน 60 คะแนน คะแนนคูปองจะ ไม่ถูกนำไปรวมกับคะแนนสอบ
และคะแนนคูปองจะไม่มีผลใดๆ หากนักศึกษามีผลสอบ มากกว่า 60 คะแนน

คะแนนคูปอง มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศคะแนน

หากเป็นกิจกรรมคูปองที่ศูนย์ภาษาจัด ให้ติดต่อที่สำนักงานศูนย์ภาษา ในเวลาทำการ
หากเป็นกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก โปรดติดต่อเจ้าของกิจกรรมที่เข้าร่วม

ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/66

รหัส/วิชา
สาขา
อาจารย์ วันที่ใช้ห้องเรียน เวลาใช้ห้อง
( MBE63603 ) สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ รุ่น 66 หมู่ 1
ผศ.ดร.ชฎาพร จันทร์ 08:30 - 12:30 น.
( GE58103 ) ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
สาขาวิชา ดิจิทัลมีเดีย รุ่น 64 หมู่ 1
ผศ.ดร.ชฎาพร จันทร์ 13:30 - 17:30 น.
( GE62105 ) ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
สาขาวิชา ดิจิทัลมีเดีย รุ่น 65 หมู่ 1
ผศ.ดร.ชฎาพร อังคาร 13:30 - 17:30 น.
( GE62101 ) ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า รุ่น 65 หมู่ 1
ผศ.รพีพรรณ พฤหัส 08:30 - 12:30 น.
( GE63101 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพี้นฐาน
สาขาวิชา นิติศาสตร์ รุ่น 66 หมู่ 1
ผศ.รพีพรรณ พฤหัส 08:30 - 12:30 น.
( GE63102 ) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชา ปฐมวัย รุ่น 65 หมู่ 1
ผศ.รพีพรรณ ศุกร์ 08:30 - 12:30 น.
( GE63102 ) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชา ปฐมวัย รุ่น 65 หมู่ 2
ผศ.รพีพรรณ ศุกร์ 13:30 - 17:30 น.

รหัส/วิชา
สาขา
อาจารย์ วันที่ใช้ห้องเรียน เวลาใช้ห้อง
( GE63102 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพี้นฐาน
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 66 หมู่ 1
ผศ.ธนวัฒน์ จันทร์ 08:30 - 12:30 น.
( GE63102 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพี้นฐาน
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 66 หมู่ 2
ผศ.ธนวัฒน์ จันทร์ 13:30 - 16:30 น.
( GE66101 ) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย รุ่น 66 หมู่ 1
ผศ.พิเชฐ อังคาร 08:30 - 12:30 น.
( GE66101 ) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย รุ่น 66 หมู่ 2
ผศ.พิเชฐ อังคาร 13:30 - 16:30 น.
( MBE63713 ) การอ่านเชิงวิเคราะห์
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ รุ่น 65 หมู่ 1
อ.ธิติ พุธ 08:30 - 12:30 น.
( MBE63716 ) นวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการใช้
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ รุ่น 64 หมู่ 1
ผศ.พิเชฐ พฤหัส 08:30 - 12:30 น.
( GE66101 ) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สาขาวิชา การบัญชี รุ่น 66 หมู่ 1
อ.ศราวุฒิ ศุกร์ 08:30 - 12:30 น.
( GE66101 ) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สาขาวิชา นวัตกรรมการตลาด รุ่น 66 หมู่ 1
อ.ศราวุฒิ ศุกร์ 13:30 - 17:30 น.
รหัส/วิชา
สาขา
อาจารย์ วันที่ใช้ห้องเรียน เวลาใช้ห้อง
( MBE63706 ) ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยว
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ รุ่น 64 หมู่ 1
Emma จันทร์ 08:30 - 12:30 น.
( MBE63701 ) การโต้วาที
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ รุ่น 63 หมู่ 1
Emma จันทร์ 13:30 - 17:30 น.
( MBE63601 ) ทัศนคติกับการเรียนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ รุ่น 66 หมู่ 1
ผศ.ธนวัฒน์ อังคาร 08:30 - 12:30 น.
( MBE63609 ) กลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ รุ่น 65 หมู่ 1
ผศ.ธนวัฒน์ อังคาร 13:30 - 17:30 น.
( GE63103 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 2
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รุ่น 65 หมู่ 2
Emma พฤหัส 08:30 - 12:30 น.
( GE63103 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 2
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ รุ่น 65 หมู่ 1
อ.ธิติ ศุกร์ 08:30 - 12:30 น.
( GE63103 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 2
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ รุ่น 65 หมู่ 1
อ.ธิติ ศุกร์ 13:30 - 17:30 น.
รหัส/วิชา
สาขา
อาจารย์ วันที่ใช้ห้องเรียน เวลาใช้ห้อง
( MBE63705 ) การพูดภาษาอังกฤษในงานสังคมและพิธีการ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ รุ่น 63 หมู่ 1
Arnold จันทร์ 08:30 - 12:30 น.
( MBE63708 ) ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชนสมัยใหม่
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหมรุ่น 64 หมู่ 1
Arnold จันทร์ 13:30 - 17:30 น.
( GE66101 ) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รุ่น 66 หมู่ 1
Arnold อังคาร 08:30 - 12:30 น.
( GE66101 ) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รุ่น 66 หมู่ 2
Arnold อังคาร 13:30 - 17:30 น.
( MBE63614 ) การสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ รุ่น 63 หมู่ 1
อ.ดร.นภธีรา พุธ 08:30 - 12:30 น.
( GE63101 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐาน
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ รุ่น 66 หมู่ 1
สาขาวิชา การจัดการชุมชน รุ่น 66 หมู่ 1
อ.ดร.นภธีรา พฤหัส 08:30 - 12:30 น.
( GE63103 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 2
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ รุ่น 64 หมู่ 1
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่น 65 หมู่ 1
อ.ดร.นภธีรา พฤหัส 13:30 - 17:30 น.
( GE66101 ) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สาขาวิชา พลศึกษา รุ่น 66 หมู่ 1
อ.ขวัญชนก ศุกร์ 08:30 - 12:30 น.
( GE66101 ) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สาขาวิชา พลศึกษา รุ่น 66 หมู่ 2
อ.ขวัญชนก ศุกร์ 13:30 - 17:30 น.
รหัส/วิชา
สาขา
อาจารย์ วันที่ใช้ห้องเรียน เวลาใช้ห้อง
( MBE63613 ) การสื่อสารต่างวัฒนธรรม
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ รุ่น 65 หมู่ 1
Blue จันทร์ 08:30 - 12:30 น.
( MBE63605 ) การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ1
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ รุ่น 66 หมู่ 1
Blue จันทร์ 13:30 - 17:30 น.
( MBE63712 ) ภาษาอังกฤษในธุรกิจออนไลน์
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ รุ่น 64 หมู่ 1
Blue อังคาร 08:30 - 12:30 น.
( GE63103 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 2
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รุ่น 65 หมู่ 1
Blue อังคาร 13:30 - 17:30 น.
( GE63102 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 1
สาขาวิชา ภาษาไทย รุ่น 65 หมู่ 1
ผศ.ประภาส พฤหัส 08:30 - 12:30 น.
( MBE63710 ) ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ รุ่น 63 หมู่ 1
ผศ.พิเชฐ พฤหัส 13:30 - 17:30 น.
( GE66101 ) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่น 66 หมู่ 1
ผศ.ประภาส ศุกร์ 08:30 - 12:30 น.
( GE66102 ) ภาษาอังกฤษในชีวิตการทำงาน
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ รุ่น 66 หมู่ 1
ผศ.ประภาส ศุกร์ 13:30 - 17:30 น.

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4
เลขที่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

โทรศัพท์ 032-720 536 ต่อ 1213 ,1214
อีเมล lcirmcru@mcru.ac.th
LC MCRU
LINE Official Account เพิ่มเพื่อน

Muban Chombueng Rajabhat University, Language Center and Computer Center Building, 4th Floor.
House No.46, Village No.3, Chombueng sub-district, Chombueng district, Ratchaburi province, 70150 Thailand.

Tel +66 32720 536 ext 1213 , 1214
Mail lcirmcru@mcru.ac.th
LC MCRU
LINE Official Account เพิ่มเพื่อน