ลำดับ ห้องสอบ วันสอบ เวลาสอบ สถานะลงทะเบียน
1. Language Laboratory 4 ชั้น 2 05/06/2567 09:00 น. - 11:00 น. 3 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
2. Language Laboratory 4 ชั้น 2 05/06/2567 11:30 น. - 13:30 น. 0 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
3. Language Laboratory 4 ชั้น 2 05/06/2567 14:00 น. - 16:00 น. 0 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
4. Language Laboratory 4 ชั้น 2 07/06/2567 09:00 น. - 11:00 น. 2 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
5. Language Laboratory 4 ชั้น 2 07/06/2567 11:30 น. - 13:30 น. 0 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
6. Language Laboratory 4 Floor 2 (สอบช่วง วันเสาร์ ) 08/06/2567 09:00 น. - 11:00 น. 6 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
7. Language Laboratory 4 ชั้น 2 12/06/2567 09:00 น. - 11:00 น. 0 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
8. Language Laboratory 4 ชั้น 2 12/06/2567 11:30 น. - 13:30 น. 1 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
9. Language Laboratory 4 ชั้น 2 12/06/2567 14:00 น. - 16:00 น. 2 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )