ลำดับ ห้องสอบ วันสอบ เวลาสอบ สถานะลงทะเบียน
1. Language Laboratory 4 ชั้น 2 08/12/2566 09:00 น. - 11:00 น. 1 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
2. Language Laboratory 4 ชั้น 2 08/12/2566 11:30 น. - 13:30 น. 26 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
3. Language Laboratory 4 Floor 2 (สอบช่วง วันเสาร์ ) 09/12/2566 09:00 น. - 11:00 น. 18 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
4. Language Laboratory 4 ชั้น 2 13/12/2566 09:00 น. - 11:00 น. 0 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
5. Language Laboratory 4 ชั้น 2 13/12/2566 11:30 น. - 13:30 น. 1 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
6. Language Laboratory 4 ชั้น 2 13/12/2566 14:00 น. - 16:00 น. 4 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
7. Language Laboratory 4 ชั้น 2 15/12/2566 09:00 น. - 11:00 น. 4 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
8. Language Laboratory 4 ชั้น 2 15/12/2566 11:30 น. - 13:30 น. 5 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
9. Language Laboratory 4 Floor 2 (สอบช่วง วันเสาร์ ) 16/12/2566 09:00 น. - 11:00 น. 30 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
10. Language Laboratory 4 ชั้น 2 20/12/2566 09:00 น. - 11:00 น. 0 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
11. Language Laboratory 4 ชั้น 2 20/12/2566 11:30 น. - 13:30 น. 0 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
12. Language Laboratory 4 ชั้น 2 20/12/2566 14:00 น. - 16:00 น. 0 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
13. Language Laboratory 4 ชั้น 2 27/12/2566 09:00 น. - 11:00 น. 0 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
14. Language Laboratory 4 ชั้น 2 27/12/2566 11:30 น. - 13:30 น. 0 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
15. Language Laboratory 4 ชั้น 2 27/12/2566 14:00 น. - 16:00 น. 1 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )