• อบรมโครงการ English Training 263

  โดย เว็บมาสเตอร์เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

  ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง
  อบรมโครงการ English Training Online Class สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ English Exait Exam
  วันที่ 9 - 18 มิถุนายน 2563 ...

 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1

  โดย เว็บมาสเตอร์เมื่อ 4 มีนาคม 2557

  ศูนย์ภาษาจัดโครงการ English Camp Season 1 ให้กับตัวแทนนักศึกษาในทุกคณะ เพื่อเป็นการมอบโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษได้แสดงศักยภาพของตน ตลอดจนเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตนไปในเวลาเดียวกัน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557...