...

ตรางกิจกรรมศูนย์ภาษาฯ

กิจกรรม

ข่าวสาร

คำถามที่พบบ่อย

การลงทะเบียนสอบ

Inbox ไลน์ OA ของศูนย์ภาษาฯ เพื่อขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเวลาทำการ
โดยแจ้ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมู่เรียน ให้กับเจ้าหน้าที่

การสอบ 2 ครั้งแรก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ การเข้าสอบ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ครั้งละ 100 บาท
โดยนักศึกษาต้องขอใบคำร้องขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ที่สำนักงานศูนย์ภาษาฯ ชั้น 4 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
จากนั้น ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบที่ฝ่ายการเงิน ก่อนสอบ
และ ยื่นใบเสร็จรับเงินที่เป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้สมัครสอบ กับเจ้าหน้าที่คุมสอบ ก่อนเข้าห้องสอบ

นักศึกษาที่ขาดสอบจะสามารถลงทะเบียนสอบใหม่ได้หลังจากวันที่ขาดสอบ 30 วัน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอยกเลิกสอบ และส่ง ไลน์ OA ของศูนย์ภาษาฯ ก่อนวันสอบ 3 วันทำการ
โดยส่งบันทึกข้อความ เรียน หัวหน้าศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพื่อยกเลิกวัน เวลา สถานที่ ในการสอบที่ลงทะเบียน ทางศูนย์ภาษาฯ จะทำการยกเลิกเวลาตามที่ร้องขอ เมื่อทำการยกเลิกเรียบร้อย
นักศึกษาสามารถลงทะเบียน วัน เวลา สถานที่สอบ ใหม่ได้

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอยกเลิกสอบ และส่ง ไลน์ OA ของศูนย์ภาษาฯ ก่อนวันสอบ 3 วันทำการ
โดยส่งบันทึกข้อความ เรียน หัวหน้าศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพื่อยกเลิกวัน เวลา สถานที่ ในการสอบที่ลงทะเบียน ทางศูนย์ภาษาฯ จะทำการยกเลิกเวลาตามที่ร้องขอ เมื่อทำการยกเลิกเรียบร้อย
นักศึกษาสามารถลงทะเบียน วัน เวลา สถานที่สอบ ใหม่ได้

ติตต่อ ไลน์ OA ของศูนย์ภาษาฯ เพื่อขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเวลาทำการ
โดยแจ้ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมู่เรียน เดิม
และ แจ้ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมู่เรียน ใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่

ให้ทำบันทึกข้อความ และแนบหลักฐาน ส่งที่สำนักงานศูนย์ภาษาฯ หรือ ไลน์ OA ของศูนย์ภาษาฯ ก่อนวันสอบ 3 วันทำการ
หากเป็นกรณีด่วน ให้ไลน์แจ้งศูนย์ภาษาฯ ทราบก่อน แล้วส่งบันทึกข้อความตามมาทีหลังได้ ไม่เกิน 3 วันทำการ

กรณี ติด Covid หรือ เสี่ยงสูง ให้แจ้งก่อน 1 วัน ก่อนสอบ ให้ทำบันทึกข้อความ และแนบหลักฐาน ส่งมาที่ ไลน์ OA ของศูนย์ภาษาฯ
หากเป็นกรณีด่วน แจ้งศูนย์ภาษาฯ ทราบก่อน แล้วส่งบันทึกข้อความตามมาทีหลังได้ ไม่เกิน 3 วันทำการ
การสอบ

สอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะสอบผ่าน
- เกณฑ์คะแนน: 76-100 ได้ค่าระดับคะแนน PD ผ่านเยี่ยม
- เกณฑ์คะแนน: 60-75 ได้ค่าระดับคะแนน P ผ่าน
- เกณฑ์คะแนน: 0-59 ได้ค่าระดับคะแนน F ไม่ผ่าน (ต้องสอบใหม่)

วันพุธ : 09:00 - 11:00 น. 11:30-13:30 น. และ 14:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ : 09:00 - 11:00 น. 11:30-13:30 น. และ 14:00 - 16:00 น.

นักศึกษาควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพื่อทำ แบบประเมินความเสี่ยงต่อการมีโอกาสติดเชื้อและเผยแพร่เชื้อโรคตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (PUI) ที่นี่ และ รับฟังข้อชี้แจงในการสอบจากกรรมการคุมสอบ
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หากมาหลังเวลาเริ่มสอบสายเกิน 15 นาที และจะนับรอบที่ขาด เป็น 1 ครั้ง

นักศึกษาต้องสแกน QR Code ความเสี่ยงโควิด-19 (PUI) บริเวณหน้าห้องสอบ ถ่ายรูปหน้าจอ ว่าความเสี่ยงเป็น สีเขียว หรือ สีฟ้า ก่อนส่งผล
ถ้าผลตรวจเป็นสีฟ้า ต้อง แสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นลบ ที่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (3วัน) ก่อนเข้าสอบ

สามารถดูเกรดได้ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป

1) พูด ถาม บอก ลอกคำตอบ แสดงอานัตสัญญาณหรือกระทำใดๆ อันส่อแววไปในทางทุจริต
2) นำหนังสือ ตำรา เอกสาร เครื่องมือสื่อสาร และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบ
3) ใช้โปรแกรม หรือ เว็บไซต์ใน การแปลภาษา ในการสอบ

นับครั้งของการสอบ และ ปรับผลการสอบเป็น ไม่ผ่าน ถูกคาดโทษ และส่งชื่อให้ประธานสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด โดยจะอนุญาตให้สมัครสอบครั้งต่อไปได้ 30 วันหลังจากวันที่เกิดเหตุ
หากทุจริต ครั้งที่ 2 นักศึกษาจะต้องเข้าโปรแกรม ปรับพฤติกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ก่อน ถีงจะได้รับอนุญาตให้สมัครสอบครั้งต่อไปได้

เนื้อหาในข้อสอบประกอบด้วย
- ทักษะการฟัง (Listening) 20 ข้อ
- ทักษะการสนทนา (Conversation) 30 ข้อ
- ทักษะด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ ( Structure and Vocabulary) 30 ข้อ
- และทักษะการอ่าน (Reading) 20 ข้อ
รวม 100 ข้อ โดมีระยะเวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง

แจ้งเหตุจำเป็น ได้ที่ ไลน์ศูนย์ภาษาฯ ก่อนเริ่มเวลาสอบ ทางศูนย์ภาษาจะพิจารณาเป็นรายกรณี และต้องส่งหลักฐานเพื่อยืนยันข้อมูล
คะแนนคูปอง

คะแนนเพิ่มเติมนอกเหนือจากคะแนนสอบ สามารถได้จาก
- การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับศูนย์ภาษาฯ
- กิจกรรมภาษาอังกฤษที่คณะฯ ขอเทียบคะแนนคูปอง
โดยทุกการร่วมกิจกรรม 3 ชั่วโมง จะได้ 1 คะแนน

กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
1.เข้าร่วมโครงการ เพื่อศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษ ”การเรียนรู้ด้วยตัวเอง“ ที่ศูนย์ภาษาฯ
2.เข้าเรียน และ ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์ภาษาฯ หรือคณะฯ ที่เทียบคะแนนคูปอง

นักศึกษาสามารถใช้คะแนนคูปองได้ไม่เกิน ”20 คะแนน“

ใช้คะแนนคูปอง ในการสอบ หากการสอบนั้นคะแนนที่ได้ บวกคะแนนคูปองแล้วผ่าน จะได้คะแนน สูงสุด 60 คะแนน
หากคะแนนคูปองรวมกับคะแนนสอบแล้ว ไม่เกิน 60 คะแนน คะแนนคูปองจะ ไม่ถูกนำไปรวมกับคะแนนสอบ
และคะแนนคูปองจะไม่มีผลใดๆ หากนักศึกษามีผลสอบ มากกว่า 60 คะแนน

คะแนนคูปอง มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศคะแนน

หากเป็นกิจกรรมคูปองที่ศูนย์ภาษาจัด ให้ติดต่อที่สำนักงานศูนย์ภาษา ในเวลาทำการ
หากเป็นกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก โปรดติดต่อเจ้าของกิจกรรมที่เข้าร่วม