บริการ

ศูนย์ภาษาเปิดให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย, บุคลากรภายนอก และประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์เข้าใช้บริการศูนย์ภาษา เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

สื่อต่างๆที่สามารถใช้ในการฝึกภาษา

ศูนย์เรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง (Self-Access Learning Center) มีสื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่ทันสมัย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมฝึกภาษา และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ผู้เข้ารับบริการสามารถศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกทึกษะทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิผล

สื่อประเภทวิดีโอ

 • วิดีโอฝึกทางภาษา
 • วิดีโอสอบภาษาอังกฤษ
 • เพลงภาษาอังกฤษ
 • ภาพยนตร์เสียงในฟิล์ม
 • อื่นๆ

สื่อประเภทซีดีรอม และดิสเก็ต

 • TOEFL Explorer
 • Vocabulary Explorer
 • Traci Talk
 • Hear it Say it
 • อื่นๆ

สื่อประเภทชุดฝึก

 • พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
 • การจัดห้องเรียนสำหรับครูภาษา
 • นิทานฝึกทักษะการอ่านและการฟัง
 • Amazing Learining Games
 • SRA Reading Lab
 • อื่นๆ

สื่อประเภทหนังสือ

 • English Texts Book
 • English Exercise Book
 • English Students Book
 • English-English Dictionaries
 • English-Thai Dictionaries
 • Thai-English Dictionaries
 • Technology in Hotel & Tourism Business
 • Words Analysis