ตารางการใช้ห้องเรียน 2/65

รหัส/วิชา
สาขา
อาจารย์ วันที่ใช้ห้องเรียน เวลาใช้ห้อง
( GE62105 ) ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
ศศ.บ.1 ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่
ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ จันทร์ 08:30 - 12:30 น.
( GE63101 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐาน
วท.บ.1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ จันทร์ 13:30 - 17:30 น.
( GE63101 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐาน
วท.บ.1 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ จันทร์ 13:30 - 17:30 น.
( MBE6360 ) โครงสร้างภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
ศศ.บ.1 ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่
ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ อังคาร 08:30 - 12:30 น.
( GE58102 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วท.บ.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผศ.ประภาส วรรณยศ พฤหัส 08:30 - 12:30 น.
( GE63101 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐาน
วท.บ.1 สัตวศาสตร์
ผศ.ประภาส วรรณยศ พฤหัส 13:30 - 17:30 น.
( GE62106 ) ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
วท.บ.2 เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
อ.ราชฤทธา รัตนวรกานต์ ศุกร์ 08:30 - 12:30 น.

รหัส/วิชา
สาขา
อาจารย์ วันที่ใช้ห้องเรียน เวลาใช้ห้อง
( MBE6360 ) การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2
ศศ.บ.2 ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่
T.THanh Duy Vo จันทร์ 08:30 - 12:30 น.
( MBE6370 ) การพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง
ศศ.บ.1 ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่
T.THanh Duy Vo จันทร์ 13:30 - 17:30 น.
( GE63103 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 2
ค.บ.2 การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1
T.THanh Duy Vo อังคาร 08:30 - 12:30 น.
( GE63103 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 2
ค.บ.2 การศึกษาปฐมวัย หมู่ 2 ครูรัก(ษ์)ถี่น
T.THanh Duy Vo อังคาร 13:30 - 17:30 น.
( GE63101 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐาน
ค.บ.1 สังคมศึกษา หมู่ 2
ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ พุธ 08:30 - 12:30 น.
( GE63101 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐาน
ค.บ.1 ศิลปศึกษา
ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ พฤหัส 13:30 - 17:30 น.
( GE63101 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐาน
วท.บ.1 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ ศุกร์ 08:30 - 12:30 น.
( GE63101 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐาน
นศ.บ.1 นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ ศุกร์ 08:30 - 12:30 น.
( MBE6361 ) การล่ามเบื้องต้น
ศศ.บ.2 ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่
ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ ศุกร์ 13:30 - 17:30 น.
รหัส/วิชา
สาขา
อาจารย์ วันที่ใช้ห้องเรียน เวลาใช้ห้อง
( BE62613 ) ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
บธ.บ.2 การตลาด หมู่ 1
T.Arnold M. Celemin จันทร์ 08:30 - 12:30 น.
( GE63103 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 2
ค.บ.2 สังคมศึกษา หมู่ 1
T.Arnold M. Celemin จันทร์ 13:30 - 17:30 น.
( GE63103 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 2
ค.บ.2 พลศึกษา หมู่ 2
T.Arnold M. Celemin อังคาร 08:30 - 12:30 น.
( GE63103 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 2
ค.บ.2 พลศึกษา หมู่ 1
T.Arnold M. Celemin อังคาร 13:30 - 17:30 น.
( MBE6360 ) การสื่อสารอังกฤษอย่างมืออาชีพ
ศศ.บ.1 ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่
ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ พุธ 08:30 - 12:30 น.
( GE63102 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 1
บธ.บ.1 การจัดการธุรกิจดิจิทัล
ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ พฤหัส 08:30 - 12:30 น.
( GE63102 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 1
ทล.บ.1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิด
ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ พฤหัส 13:30 - 17:30 น.
( GE63103 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 2
ค.บ.2 ดนตรีศึกษา
ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ พฤหัส 13:30 - 17:30 น.
( MBE6371 ) คลินิกภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ศศ.บ.3 ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่
ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ ศุกร์ 08:30 - 12:30 น.
รหัส/วิชา
สาขา
อาจารย์ วันที่ใช้ห้องเรียน เวลาใช้ห้อง
( ENG6260 ) การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
ค.บ.2 ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
อ.ดร.นภธีรา จวอรรถ จันทร์ 08:30 - 12:30 น.
( MBE6370 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
ศศ.บ.2 ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่
T.Emmanuel Iswary จันทร์ 13:30 - 17:30 น.
( GE63103 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 2
ค.บ.2 ภาษาไทย
T.Emmanuel Iswary อังคาร 08:30 - 12:30 น.
( GE63103 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 2
ค.บ.2 สังคมศึกษา หมู่ 2
T.Emmanuel Iswary อังคาร 13:30 - 17:30 น.
( GE63102 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 1
ค.บ.1 ชีววิทยา
อ.ดร.กานต์ณรงค์ สอนสกุล พุธ 08:30 - 12:30 น.
( GE63101 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐาน
ค.บ.1 สังคมศึกษา หมู่ 1
อ.ศราวุฒิ บุตรดาวงค์ พฤหัส 08:30 - 12:30 น.
( GE63101 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐาน
ค.บ.1 ดนตรีศึกษา
อ.ศราวุฒิ บุตรดาวงค์ พฤหัส 08:30 - 12:30 น.
( GE63101 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐาน
ค.บ.1 ภาษาไทย
อ.ศราวุฒิ บุตรดาวงค์ พฤหัส 13:30 - 17:30 น.
( GE63102 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 1
รป.บ.1 รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่ 2
อ.ดร.กานต์ณรงค์ สอนสกุล ศุกร์ 08:30 - 12:30 น.
( GE63102 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 1
รป.บ.1 รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่ 1
อ.ดร.กานต์ณรงค์ สอนสกุล ศุกร์ 13:30 - 17:30 น.
รหัส/วิชา
สาขา
อาจารย์ วันที่ใช้ห้องเรียน เวลาใช้ห้อง
( ENG6260 ) การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
ค.บ.2 ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
อ.ดร.นภธีรา จวอรรถ จันทร์ 13:30 - 17:30 น.
( MBE6361 ) การแปล
ศศ.บ.2 ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่
อ.ดร.นภธีรา จวอรรถ อังคาร 08:30 - 12:30 น.
( BE62613 ) ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
บช.บ.1 การบัญชี
อ.ศราวุฒิ บุตรดาวงค์ อังคาร 13:30 - 17:30 น.
( GE62112 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
ศศ.บ.1 การท่องเที่ยวและการบริการ
อ.ขวัญชนก หนูสง พุธ 08:30 - 12:30 น.
( GE63102 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 1
ค.บ.1 คณิตศาสตร์ หมู่ 1
อ.ธิติ นวพันธ์ พฤหัส 08:30 - 12:30 น.
( GE63102 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 1
ค.บ.1 คณิตศาสตร์ หมู่ 2
อ.ธิติ นวพันธ์ พฤหัส 13:30 - 17:30 น.
( GE63102 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 1
ค.บ.1 คอมพิวเตอร์ศึกษา
อ.ธิติ นวพันธ์ ศุกร์ 08:30 - 12:30 น.
( MBE6370 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจา
ศศ.บ.1 ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่
อ.ธิติ นวพันธ์ ศุกร์ 13:30 - 17:30 น.