ตารางการใช้ห้องเรียน 1/65

  Four Floor
  Room \ Day Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
  Self-access Learning Room Morning กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง English Exit Exam Test กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง English Exit Exam Test
  Afternoon กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง English Exit Exam Test กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง English Exit Exam Test
  Third Floor
  Room \ Day Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
  Training Room 1 Morning Aj.Arnold M.Celemin Aj.Arnold M.Celemin Aj.Emmanuel Iswary ผศ.ดร.ชฎาพร โพศัยสววรค์ Aj.Emmanuel Iswary
  Afternoon Aj.Arnold M.Celemin Aj.Arnold M.Celemin - ผศ.ดร.ชฎาพร โพศัยสววรค์ Aj.Emmanuel Iswary
  Training Room 2 Morning - Aj.Emmanuel Iswary อ.ธิติ นวพันธ์
  อ.ดร.กานต์ณรงค์ สอนสกุล
  ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ ผศ.ประภาส วรรณยศ
  Afternoon อ.ธิติ นวพันธ์ อ.ศราวุฒิ บุตรดาวงค์ - ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ ผศ.ประภาส วรรณยศ
  Training Room 3 Morning ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ ผศ.ดร.ชฎาพร โพศัยสววรค์ อ.ศราวุฒิ บุตรดาวงค์ ผศ.ประภาส วรรณยศ ผศ.ระพีพรรณ สุฐาปัญณกุล
  Afternoon ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ - - ผศ.ประภาส วรรณยศ ผศ.ระพีพรรณ สุฐาปัญณกุล
  Training Room 4 Morning อ.ขวัญชนก หนูสง อ.ศราวุฒิ บุตรดาวงค์ Aj.THanh Duy Vo - Aj.THanh Duy Vo
  Afternoon อ.ขวัญชนก หนูสง อ.ศราวุฒิ บุตรดาวงค์ - Aj.THanh Duy Vo Aj.THanh Duy Vo
  Training Room 5 Morning อ.ดร.นภธีรา จวอรรถ ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ อ.ดร.นภธีรา จวอรรถ ผศ.ระพีพรรณ สุฐาปัญณกุล ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ
  Afternoon อ.ดร.นภธีรา จวอรรถ ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ - ผศ.ระพีพรรณ สุฐาปัญณกุล ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ
  Second Floor
  Room \ Day Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
  Laboratory 1 Morning - - - - -
  Afternoon - - - - -
  Laboratory 2 (Mini Theater) Morning - - - - -
  Afternoon - - - - -
  Laboratory 3 (Computer) Morning - - - - -
  Afternoon - - - - -
  Laboratory 4 (Computer) Morning - - English Exit Exam Test - English Exit Exam Test
  Afternoon - - English Exit Exam Test - English Exit Exam Test
  First Floor
  Room \ Day Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
  Conference Room Morning - - - - -
  Afternoon - - - - -