ตารางการใช้ห้องเรียน 2/64

  Four Floor
  Room \ Day Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
  Self-access Learning Room Morning - - English Exit Exam Test - English Exit Exam Test
  Afternoon - - English Exit Exam Test - English Exit Exam Test
  Third Floor
  Room \ Day Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
  Training Room 1 Morning T.Emmanuel Iswary T.Emmanuel Iswary T.Emmanuel Iswary ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ ผศ.ระพีพรรณ สุฐาปัญณกุล
  Afternoon - T.Emmanuel Iswary - ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ ผศ.ระพีพรรณ สุฐาปัญณกุล
  Training Room 2 Morning T.Arnold M.Celemin T.Arnold M.Celemin ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ T.THanh Duy Vo ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ
  Afternoon T.Arnold M.Celemin T.Arnold M.Celemin - T.THanh Duy Vo ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ
  Training Room 3 Morning อ.ดร.นภธีรา จวอรรถ ผศ.ดร.ชฎาพร โพศัยสววรค์ - ผศ.ดร.ชฎาพร โพศัยสววรค์ อ.ดร.โอภาส หรสิทธิ์
  Afternoon อ.ดร.นภธีรา จวอรรถ อ.ดร.นภธีรา จวอรรถ - ผศ.ดร.ชฎาพร โพศัยสววรค์ -
  Training Room 4 Morning ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ - อ.ดร.โอภาส หรสิทธิ์ อ.ขวัญชนก หนูสง
  Afternoon ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ - อ.ขวัญชนก หนูสง อ.ขวัญชนก หนูสง
  Training Room 5 Morning อ.ธิติ นวพันธ์ T.THanh Duy Vo อ.ขวัญชนก หนูสง อ.ศราวุฒิ บุตรดาวงค์ อ.ศราวุฒิ บุตรดาวงค์
  Afternoon อ.ธิติ นวพันธ์ T.THanh Duy Vo - อ.ศราวุฒิ บุตรดาวงค์ -
  Second Floor
  Room \ Day Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
  Laboratory 1 Morning - - - - -
  Afternoon - - - - -
  Laboratory 2 (Mini Theater) Morning - - - - -
  Afternoon - - - - -
  Laboratory 3 (Computer) Morning - - - - -
  Afternoon - - - - -
  Laboratory 4 (Computer) Morning - - English Exit Exam Test - English Exit Exam Test
  Afternoon - - English Exit Exam Test - English Exit Exam Test
  First Floor
  Room \ Day Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
  Conference Room Morning - - - - -
  Afternoon - - - - -