ตรางสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาเปิดให้นักศึกษาสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ใน ทุกวันพุธ และ วันศุกร์ (วันเสาร์ บางสัปดาห์ )

โดยจะเปิดให้สอบ รอบวันปกติ ไม่ต่ำกว่า 10คน ต่อรอบ และ รอบวันเสาร์ ไม่ต่ำกว่า 25คน ในทุกรอบสอบ

1. นักศึกษาต้องแต่งกาย ถูกต้องตามระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
2. นักศึกษาต้องมาถึงห้องสอบ ก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพื่อฟังอธิบายการทำข้อสอบ
3. นักศึกษาที่ มาสาย 15 นาที หลังเริ่มการสอบจะ ไม่มีสิทธิ์สอบ
4. นักศึกษาต้องแสดง บัตรประจำตัวนักศึกษา ก่อนเข้าห้องสอบ กรณี ไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้ใช้บัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้โดยมี รูปถ่ายหน้าตรงมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนชัดเจน
5. นักศึกษาที่สอบ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ต้องเสียค่าใช้จ่าย 100 บาท ต่อการสอบ 1 ครั้ง โดยนักศึกษาต้องขอ ใบคำร้องขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ที่ศูนย์ภาษาฯ และชำระจ่ายเงินที่ ฝ่ายการเงิน ของมหาวิทยาลัย แล้วแสดง ใบเสร็จรับเงิน ก่อนเข้าห้องสอบ โดย ชื่อผู้จ่ายเงินต้อง เป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้สมัครสอบ
6. นักศึกษา ไม่ได้รับอนุญาต ให้นำสิ่งของหรืออุปกรณ์ใดเข้าห้องสอบ ยกเว้น บัตรประจำตัวนักศึกษา
7. หากนักศึกษาสมัครสอบไว้ แต่ไม่มาสอบ จะนับรวม จำนวนครั้งในการสมัครสอบ และจะอนุญาตให้สมัครสอบครั้งต่อไป หลังจาก 30 วัน นับจากวันจัดสอบในรอบที่สมัคร
8. ผู้ที่มีพฤติกรรม ส่อไปในทางทุจริต ในการสอบจะ ไม่ได้คะแนน ในการสอบในรอบนั้น ๆ และ ถูกคาดโทษ และส่งชื่อให้ประธานสาขาวิซาที่นักศึกษาสังกัด และจะอนุญาตให้สมัครสอบ
ครั้งต่อไปหลังจาก 30 วัน นับจากวันที่ทุจริต หากทุจริตครั้งที่ 2 นักศึกษาจะต้องเข้าโปรแกรมปรับพฤติกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ก่อน จึงได้รับการพิจารณาให้สมัครสอบครั้ง ต่อไปได้
9. แสดงผลคัดกรองผ่านแบบประเมินความเสี่ยงต่อการมีโอกาสติดเชี้อและเผยแพร่โรคตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ภายใน 3 วัน ก่อนสอบ และ ผลตรวจ ATK (ในกรณีที่มีความเสื่ยง) อายุไม่เกิน 24 ชั่วโมง
แสดงกรรมการคุมสอบในวันสอบ หากไม่ตรงตามข้อกำหนด ไม่ให้เข้าสอบ
10.หากผู้สมัครสอบ ติด Covid ให้แจ้งผ่าน Line OA ของศูนย์ภาษาฯ ก่อนเวลาสอบ
11.หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถมาสอบได้ทันเวลา ให้แจ้งที่ Line OA ของศูนย์ภาษาฯ ก่อนเวลาสอบ โดยส่งหลักฐานยื่นยัน ทางศูนย์ภาษาฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณี

ลำดับ ห้องสอบ วันสอบ เวลาสอบ สถานะลงทะเบียน
1. Language Laboratory 4 ชั้น 2 19/04/2566 09:00 น. - 11:00 น. 30 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
2. Language Laboratory 4 ชั้น 2 19/04/2566 11:30 น. - 13:30 น. 30 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
3. Language Laboratory 4 ชั้น 2 19/04/2566 14:00 น. - 16:00 น. 27 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
4. Language Laboratory 4 ชั้น 2 21/04/2566 09:00 น. - 11:00 น. 6 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
5. Language Laboratory 4 ชั้น 2 21/04/2566 11:30 น. - 13:30 น. 6 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
6. Language Laboratory 4 ชั้น 2 26/04/2566 09:00 น. - 11:00 น. 6 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
7. Language Laboratory 4 ชั้น 2 26/04/2566 11:30 น. - 13:30 น. 4 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
8. Language Laboratory 4 ชั้น 2 26/04/2566 14:00 น. - 16:00 น. 3 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
9. Language Laboratory 4 ชั้น 2 28/04/2566 09:00 น. - 11:00 น. 0 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )
10. Language Laboratory 4 ชั้น 2 28/04/2566 11:30 น. - 13:30 น. 4 ที่นั่ง (จาก 30 ที่นั่ง )