โครงการพัฒนาสำนักงานศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้วยกิจกรรม 5 ส

สโลแกน 5 ส "วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน และพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้"
โดยได้ร่วม วางแผน (P Planning) ดำเนินการ (D Doing) ตรวจสอบ (C Checking) กำหนดมาตรฐาน (A Action)