อบรม

ประกันคุณภาพ

  • โครงการงบประมาณแผ่นดิน
  • - โครงการครุภัณฑ์ศูนย์ภาษา
  • - โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
  • - โครงการพัฒนาศูนย์ภาษา
  • - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร