ประกันคุณภาพ | ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกันคุณภาพ

โครงการงบประมาณแผ่นดิน

  • - โครงการครุภัณฑ์ศูนย์ภาษา Download
  • - โครงการค่ายภาษาอังกฤษ Download
  • - โครงการพัฒนาศูนย์ภาษา Download
  • - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร Download

โครงการเงินรายได้

  • - โครงการบริหารจัดการสำนักงานศูนย์ภาษา Download
  • - โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ภาษา Download