ภาษาใดที่ท่านต้องการ
ให้มีการจัดอบรมมากที่สุด ?

ภาษาอังกฤษ (English)
ภาษาจีน (Chinese)
ภาษาเวียดนาม (Vietnamese)
ภาษาบาฮาซา (Bahasa)
ภาษามลายู (Melayu)
ภาษาตากาล็อก (Tagalog)
ภาษาพม่า (Burmese)
ภาษาเขมร (Khmer)
ภาษาลาว (Laotian)