การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา

กำหนดการสมัครสอบ

  รอบสอบ วันรับสมัคร ช่องทางการสมัคร สถานะการรับสมัคร
  เดือนเมษายน 2562 1 - 22 เมษายน 2562 สมัครสอบ ปิดรับสมัคร
  เดือนพฤษาคม 2562 1 - 22 พฤษาคม 2562 รอเปิดรับสมัคร

แนวทางปฏิบัติในการเข้าสอบ (ด้วยระบบคอมพิวเตอร์)

 • 1. ก่อนวันสอบให้ทำการตรวจสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบสมัครสอบ ตามวันและเวลาที่ประกาศไว้ก่อนสมัครสอบ
 • 2. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงในการเข้าสอบ คู่กับบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
 • 3. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
 • 4. ให้นักศึกษาเข้าสอบตามวันและเวลาที่นักศึกษาได้ทำการสมัครไว้
 • 5. ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ 30 นาทีเพื่อฟังอธิบายการทำข้อสอบ
 • 6. ไม่อนุญาติให้นำสิ่งของหรืออุปกรณ์ใดๆ เข้าห้องสอบ ยกเว้น บัตรประจำตัวสอบและบัตรที่ใช้ยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบตามข้อ 2.
 • 7. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที

ขั้นตอนการสอบ

 1. ควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ

 • บัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน

รายละเอียดข้อสอบ

 • ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ
 • เนื้อหาข้อสอบประกอบด้วยทักษะด้าน Reading , Writing , Conversation และ Listening

เกณฑ์การสอบประมวลผลความรู้ของวิชาภาษาอังกฤษ

 • -
 • ผลการประเมิน นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบให้ได้คะแนนรวมร้อยละ 60 ขึ้นไป ผลการประเมินเป็นค่าระดับคุณภาพได้แก่ "ผ่านดีเยี่ยม", "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" โดยผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 60 จะถือว่าสอบ "ไม่ผ่าน"
ผ่านดีเยี่ยมมีค่าคะแนนระหว่างร้อยละ 80-100
ผ่านมีค่าคะแนนระหว่างร้อยละ 60-79
ไม่ผ่านมีค่าคะแนนระหว่างร้อยละ 0-59